Kool avatud

E - R 9.00 - 15.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 9.00 - 15.00

Tel 661 6891

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2016/2017 õppeaasta eesmärgid

 1. Muutuva õpikäsitluse (MÕK) põhimõtete rakendamine tervikliku õppepäeva kujundamisel.
 2. Eesti-inglise osalise keelekümblusklassi ainekavade loomine I kooliastmele.
 3. LAK-põhimõtete rakendamine ja koostöise planeerimise jätkamine põhikoolis.
 4. Liikumisharrastuse suurendamine kasutades avatud õpiruume.

Tallinna Haridusameti 2016/2017 õppeaasta eesmärgid

Tallinna haridusasutustes on toimiv MÕK

See tähendab:

 • Õpetajatevaheline koostöö
 • Õpetajate ja õppurite partnerlus
 • Rohkem koosõppimist ja õppurite eripäradega arvestamist
 • Konstruktivistlik õppimine
 • Paindlikum aja- ja ruumikasutus
 • Juhtimises liikumine õpetaja-õpeaja ning õpetaja-õpilane koostöö toetamise ning õpetajate juhtimisse kaasamise suunas

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine