Kool avatud

E - R 8.00 - 20.00

Tel 661 6891

Kantselei avatud

E - R 8.00 - 16.00

Tel 661 6891

Keelekümblusprogramm

Keelekümblusprogramm Tallinna Kunstigümnaasiumis

Tallinna Kunstigümnaasium liitus keelekümblusprogrammiga 2010. aastal, kui avati esimene varajase
keelekümblusprogrammi järgi õppiv klass. Igal aastal avatakse vähemalt üks paralleelklass keelekümblusklassina, kuhu võivad õppima tulla vene keelt emakeelena rääkivad õpilased. 2019 lõpetas meie põhikooli esimene lend keelekümblejaid.

Lastele, kes soovivad asuda õppima keelekümblusklassi, soovitame tulla juba aasta varem eelkooli, kus õpilased harjuvad kuulama õpetaja suust ainult eesti keelt. 1. klassidesse katseid ei toimu.

Tallinna Kunstigümnaasium on keelekümblusprogrammis ainulaadne – keelekümblusklassid on avatud eesti õppekeelega koolis. Enamasti avatakse keelekümblusklasse vene õppekeelega koolides, kuid piirkonna eripärast tulenevalt õpivad meie majas koos eesti ja vene emakeelega õpilased.

Tallinna Kunstigümnaasium järgib varajast keelekümblusprogrammi 1.-4. klassini.

Esimeses klassis toimub kogu õppetöö algusest peale ainult eesti keeles. Teise klassi jaanuarist hakkame õpetama lisaks eesti keelsele lõimitud aine- ja keeleõppele kümblusklassides vene keelt emakeelena ning kolmandast klassist alates inglise keelt.

Alates viiendast klassist minnakse üle kombineeritud õppele ning eesti ja vene kodukeelega õpilased õpivad osades ainetes tasemerühmades koos. Ülejäänud õppeainete õppimine toimub oma klassis keelekümblusmetoodikat arvestades. Kõikide õppeainete õpetamisel arvestatakse lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) põhimõtteid ning õppes on läbivaks aineõpetajate omavaheline meeskonnatöö, mis tagab õpilastele turvalisema keeleõppe keskkonna.

Meie keelekümblusklasside õpilased on tundides julged ja aktiivsed, ega karda eksida. Nad saavad ühtviisi hästi hakkama nii eesti kui vene keeles õppides ja suheldes ning oskavad töötada meeskonnas. Neil on hästi arenenud õpioskused ning nad julgevad küsida ja avaldada oma arvamust.

2016. aasta sügisel avas Tallinna Kunstigümnaasium eesti-inglise osalise keelekümblusklassi, kus õppetöö toimub lõimitult eesti või inglise keeles. Eesti keeles õpitakse emakeelt, matemaatikat, muusikat, kehalist kasvatust ja tarbekunsti. Inglise keeles õpitakse lisaks inglise keelele veel loodusõpetust ja kunsti. Õpetajad teevad omavahel pidevalt koostööd ning eesti ja inglise keelne õppetöö on tihedalt lõimitud.

2017. aasta sügisel avasime lastevanemate soovil eesti-vene kahesuunalise keelekümblusklassi, kus pool päevast toimub õppetöö eesti ja teise poole päevast vene keeles. Selles klassis õpivad koos eesti ja vene emakeelega õpilased ning võrdselt arendatakse mõlema keele oskust.

Rohkem infot keelekümblusklasside ja eelkooli kohta saab direktor Mari-Liis Sultsilt (mari-liis.sults@koplikool.ee)
Keelekümblust koordineerib lõimija Kadri Killing kadri.killing@koplikool.ee
Kahesuunalist keelekümblust koordineerib Anželika Laur anzelika.laur@koplikool.ee