Õppeaasta plaan ja eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2022/2023 õppeaasta eesmärgid

 1. Õpilased tunnevad disainmõtlemise algpõhimõtteid ja on osalenud vähemalt ühes aine-, huvitunni, projektipäeva või muu õppetegevuse raames läbiviidud tegevuses, mis sisaldab disainmõtlemise elemente..
 2. Õpilased on võtnud osa vähemalt kolmest keskkonnasõbralikku mõtlemist, säästlikku käitumist/liiklemist toetavatest õppetegevustest õppeaasta jooksul ning on muutnud oma igapäevases elus ühe tegevuse keskkonnasõbralikumaks..
 3. Õpetaja teab vaimse tervise komponente ja oskab neid enda toetamisel märgata. Õpetaja osaleb vähemalt kolmel korral õppeaastas vaimset tervist toetavatel kohtumistel..

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
28.11; 13.03; 5.06

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine