Vastuvõtt gümnaasiumi

Disain
Endine tarbekunst, parendatud õppekava.

Arhitektuur
Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava.

Meedia
Uuendatud ja parendatud õppekava.

2023/2024 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (kokku 80 õpilast): 

  • Disain (vabad kunstid) 
  • Arhitektuur (lai matemaatika) 
  • Meedia (fotograafia, video, arvutigraafika) 

Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt ka 11. ja 12. klassi. Gümnaasiumi vaheklassidesse kandideerijad läbivad sisseastumiskatsed koos 10. klassi kandideerijatega ning sama ajagraafiku alusel.  

Sisseastumiste ajakava 2023. a kevadel: 

9.03 Avatud uste päev Soovijatel on võimalus veebruari keskpaigas tutvuda kooli tutvustava videoga kooli kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel ja registreerida ennast avatud uste päevale läbi järgneva lingi 5.03 kuupäevaks avatud uste päevale: https://tinyurl.com/avatudustep2ev  
30.03 I voor Digitaalselt dokumentide esitamine (nõutud dokumente saab esitada kuni 30.03)  Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist Esitatakse: 9. klassi 1.-2. trimestri / õppeveerandite tunnistus / 1. poolaasta tunnistus. Võimalusel õpilase loodud kunstitöid, fotosid ja/või videosid tutvustav portfoolio Motivatsioonikiri (1000 tähemärki) tutvustamaks kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni. Videotutvustus (2 min), mis kajastab järgmisi punkte: Näide olukorrast, kus oled teinud teistega edukat koostööd. Näide olukorrast kus oled andnud oma panuse mõnele probleemile lahenduse leidmiseks. Näide olukorrast, kus oled avatud uutele ideedele. Dokumendid / failid laetakse üles siia: https://tinyurl.com/dokumendid1  
6.04  II voor. Suunapõhised praktilised tööd koolis  Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist Koolis kohapeal tehtavad suunapõhised praktilised ülesanded. I voorust edaspääsenutele saadetakse e-mail.  Iseseisev praktiline ülesanne, kus hinnatakse õpilase loovust ja originaalset mõtlemist. Grupitöö, kus hinnatakse koostöö tegemise oskust, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust ning loovust ja originaalset mõtlemist. 
26-27.04 III voor Vastuvõtukomisjoni vestlus  Lisapunkte annab portfoolio esitamine paberil või digitaalselt Vestlused toimuvad graafiku alusel. Selgitatakse välja kooli ja suunavaliku motivatsioon, eesmärgid, ühiskondlik aktiivsus, väärtushinnangud, huvialad, valmisolek olla loov ja ennast arendada vastavalt kooli õppesuundadest. 

Punktide arvestus tavaolukorras 2023. kevadel: 

  • Praktiline töö 0-20 punkti 
  • Vestlus 0-20 punkti 
  • Motivatsioonikiri 0-5 punkti 
  • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne 0-10 punkti
  • Portfoolio 0-5 punkti 

Kolme vooru alusel koostatakse nimekiri sisseastumiskatsed edukalt läbinud õpilastest. 

Täpsem info: 

Elis Martinson 

elis.martinson@kunst.edu.ee